Adatkezelési szabályzata (GDPR) Társasház 1044 Budapest Ugró Gyula sor 9.  
Röviden:  
Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Harmadik  
félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át. Bár mely érintettnek  
felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az  
elérhetőségeinken.  
Bevezetés  
A, Társasház 1044 Budapest Ugró Gyula sor 9. adószám: 28239553-1-41 (a  
továbbiakban: Társasház adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. Az  
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.  
törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel a továbbiakban: felhasználó) az  
adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul  
vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és  
részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így  
különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az  
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.  
Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy  
személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése  
lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése  
•
•
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy  
az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából  
szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog  
korlátozásával arányban áll.  
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és  
jogorvoslati lehetőségeire is.  
Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a  
tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:  
a) az adatgyűjtés ténye,  
b) az érintettek köre,  
1
c) az adatgyűjtés célja,  
d) az adatkezelés időtartama,  
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,  
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek  
ismertetése, valamint  
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés  
nyilvántartási száma.  
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza:  
http://www.qncogi.com/hazunk/ és a fenti tartalmi előíráson alapul.  
A tájékoztató elérhető az alábbi oldalakról:  
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A  
tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.  
Értelmező fogalmak (3.§)  
1
. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított  
vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;  
. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,  
2
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,  
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból  
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;  
3
. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely  
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá  
vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő -  
kezeléséhez;  
4
. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését  
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;  
. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem  
5
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok  
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)  
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott  
adatfeldolgozóval végrehajtatja;  
6
. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely  
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,  
2
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,  
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és  
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,  
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas  
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;  
7
. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő  
hozzáférhetővé tétele;  
. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk  
többé nem lehetséges;  
. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése  
céljából;  
0. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy  
meghatározott időre történő korlátozása céljából;  
1. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai  
megsemmisítése;  
2. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok  
8
9
1
1
1
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és  
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az  
adatokon végzik;  
1
3. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel  
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján -  
beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok  
feldolgozását végzi;  
1
4. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így  
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra  
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.  
Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§)  
1
. Személyes adat akkor kezelhető, ha  
ahhoz az érintett hozzájárul, vagy  
azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben -  
helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.  
. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése  
2
3
lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése  
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy  
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából  
szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog  
korlátozásával arányban áll.  
3
. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem  
képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú  
érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait  
fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a  
hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.  
4
. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának  
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása  
nem szükséges.  
5
. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő  
a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában  
a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy  
•
az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha  
ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával  
arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának  
visszavonását követően is kezelheti  
Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4.§ [1]-[2])  
1
. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség  
teljesítése érdekében kezelhe. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell  
felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek  
és törvényesnek kell lennie.  
2
. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának  
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a  
cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.  
Az adatkezelés egyéb elvei (4.§ [3]-[4])  
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg  
kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat,  
4
ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a  
helyreállításhoz szükségesek.  
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az  
adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az  
érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.  
1
. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szó 2011. évi  
CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a  
üzemeltetéshez/működtetéshez kapcsoló adatkezelés körében a következőket:  
a) az adatgyűjtés ténye,  
b) az érintettek köre,  
c) az adatgyűjtés célja,  
d) az adatkezelés időtartama,  
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,  
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.  
2
. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:  
Személyes adat  
Adatkezelés célja  
A Társasházi tulajdonosok és a Társasházzal  
szerződéses jogviszonyban álló természetes és jogi  
személyek elérhetőségéhez kapcsolódó adatok  
nyilvántartása.  
Vezeték és keresztnév  
E-mail cím  
A kapcsolatfelvételhez, és a szabályszerű számla  
kiállításához szükséges.  
.
Telefonszám, mobil szám, fax szám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a műszaki  
technikai vagy balesettel káreseménnyel, tűzzel,  
kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése esetleg  
értesítéshez.  
Számlázási név és cím, adószám  
A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés  
létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása,  
teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó  
díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos  
követelések érvényesítése.  
Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.  
5
3
. Az érintettek köre: A tulajdonos, haszonélvező, bérlő, szerződő partner és ehhez  
kapcsolódó érintett.  
4
. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével  
azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C.  
törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.  
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot  
(
ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább  
évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető  
módon megőrizni.  
8
5
. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:  
Az adat kezelésért felelős személyek, akik akár elektronikusan akár papír alapon  
nyilvántartott adatokhoz hozzáférhetnek az alábbiak.  
a. közös képviselő  
b. számvizsgá tagok  
6
. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését,  
vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:  
postai úton a Társasház 1044 Budapest Ugró Gyula sor 9., címen,  
e-mail útján a ugrohaz9@gmail.com e-mail címen,  
telefonon a +36(30) 6444849  
7
. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó nincs: Amennyiben az adatok  
elektronikus úton történő nyilvántartása megvalósul akkor is az adatok elektronikus  
adathordozón történő megőrzése és biztonságos tárolása az adatok mennyisége okán a  
Szövetkezet által alkalmazott küldő adathordozón történik.  
8
. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve  
az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal  
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:  
Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:  
A Társasház a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a  
6
szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Szövetkezetnek az  
egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell  
üzemeltetnie az információs társadalommal összefüg szolgáltatás nyújtása során  
alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a  
szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez  
feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.  
A fenti adatkezelésre vonatkozó alapelveink (Elker tv. 13/A.)  
1
. A Társasház az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló  
szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal  
összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat,  
lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére  
vonatkozó adatokat.  
2
. A Társasház a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a  
szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Társasház az egyéb  
feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell  
üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során  
alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a  
szolgáltatás nyújtásához és az Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez  
feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.  
3
. A Társasház a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból -  
így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett  
elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az  
adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján  
kezelhet.  
4
. Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét  
megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az  
adatkezelést megtilthassa.  
5
. A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés  
7
megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél  
megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az  
adattörlést haladéktalanul el kell végezni.  
6
. A Társasháznak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal  
összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse,  
hogy a Társasház mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe  
vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.  
Papír alapon történő adatkezelés.  
1
. A Társasház a tulajdonosok azok hozzátartozói és szerződéses partnereit érintő adatokat  
csak célhoz kötötten kezeli és tartja nyilván.  
2
. A papír alapon történő adat kezelés során figyelemmel van az alábbiakra.  
a) az adatgyűjtés ténye,  
b) az érintettek köre,  
c) az adatgyűjtés célja,  
d) az adatkezelés időtartama,  
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,  
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése  
3
. Az dokumentumok és az adatok biztonságos helyen kerültek elhelyezésre és tárolásra,  
a) Zárt ráccsal és riasztóval ellátott helyiség  
b) Adatok tárolására és zártan kezelésére alkalmas lemezszekrény.  
c) A dokumentumokhoz való hozzáférés fizikai korlátozottsága mellett, azon személyek köre  
is korlátozott, akik az adatokhoz hozzáférhetnek, bele tekinthetnek.  
4
. Az adat kezelésért felelős személyek, akik akár elektronikusan és akár papír alapon  
nyilvántartott adatokhoz hozzáférhetnek az alábbiak.  
a. közös képviselő  
b. számvizsgá tagok  
5
. Az adatok tárolása, továbbítása biztonságos őrzésének és törlésének kérdésében a  
8
Társasházelnöke a felügyelő bizottság hozzájárulásával határoz, a jogtanácsossal történő  
előzetes konzultációt követően.  
6
. Minden az adat kezelésre vonatkozó döntésről jegyzőkönyvet kell felvenni és azt 5 évig  
meg kell őrizni.  
7
. A személyes adatok kezelésével kapcsolatosan a Szövetkezet a papír alapú nyilvántartásból  
csak azt követően lehet a személyes adatokat törölni.  
a) Amennyiben a jogviszony megszűnt és a  
b) felek között nincs elszámolási vita  
c) Az érintett a fentiek teljesülése után azt külön kérte  
d) Az érintett nem kérte, de 5 év eltelt a jogviszony megszűnése vagy az elszámolási vita  
lezárása után.  
Hírlevél, DM tevékenység  
1
. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi  
XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz,  
hogy Társasház Híranyaggal, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott  
elérhetőségein megkeresse.  
2
. Továbbá Ügyfél a jelen tájékozta rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz,  
hogy Társasház, felújítás, javítási, kialakítási tevékenységet folytató ajánlatok küldéséhez  
szükséges személyes adatait kezelje.  
3
. A Társasház nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás  
nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Társasház minden -  
a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további  
reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az  
üzenetben lévő linkre kattintva.  
4
. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.  
törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése  
körében a következőket:  
9
a) az adatgyűjtés ténye,  
b) az érintettek köre,  
c) az adatgyűjtés célja,  
d) az adatkezelés időtartama,  
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,  
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.  
5
6
7
. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.  
. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.  
. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére,  
tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.  
8
. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat  
visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.  
9
. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat  
az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.  
1
0. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor,  
ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.  
1
1
1. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgo (e-mail marketing Szövetkezet):  
2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,  
és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi  
XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:  
Adattovábbítás  
1
. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.  
törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a Társasházi weboldal adattovábbítási  
tevékenysége körében a következőket:  
10  
a) az adatgyűjtés ténye,  
b) az érintettek köre,  
c) az adatgyűjtés célja,  
d) az adatkezelés időtartama, e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők  
személye,  
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.  
2
. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre.  
a. A továbbított adatok köre a tájékoztatás, illetve ajánlatok kiközvetítésének lebonyolítása  
érdekében: Tulajdonos név, szállítási cím, telefonszám, fizetendő összeg.  
b. A továbbított adatok köre a fizetés lebonyolítása érdekében: Számlázási név, számlázási  
cím, fizetendő összeg.  
3
. Az érintettek köre: A tulajdonos ennek, hozzátartozója, a lakás használója, haszonélvezője,  
bérlője érintett.  
4
. Az adatkezelés célja: A Társasházi lakások tulajdonosai azok hozzátartozói és a lakás  
használója, haszonélvezője a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring  
visszaélések ellenőrzése).  
(
5
. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A tulajdonjog, használati jog,  
haszonélvezeti jog fennállásáig, illetve a fennálló esetleges tartozások kiegyenlítéséig vagy  
törléséig.  
6
. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat  
a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:  
Társasház 1044 Budapest Ugró Gyula sor 9.  
Az adat kezelésért felelős személyek, akik akár elektronikusan és akár papír alapon  
nyilvántartott adatokhoz hozzáférhetnek az alábbiak.  
a. Közös képviselő  
b. Számvizsgá Bizottság tagjai  
11  
7
. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a  
jogviszony megszűnése után az adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.  
8
. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,  
illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal  
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3)  
bekezdése.  
Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések  
1
. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg  
problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi  
oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.  
2
. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott  
adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes  
adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.  
3
. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.  
4
. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek  
megkeresése esetén a Szövetkezet köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására,  
illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.  
5
. A Társasház ezen esetekben a megkereső részére  amennyiben az a pontos célt és az  
adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a  
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.  
Adatbiztonság (7.§)  
1
. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa  
az érintettek magánszférájának védelmét.  
12  
2
. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség),  
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási  
szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre  
juttatásához szükségesek.  
3
-
-
-
-
-
-
-
. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen  
a jogosulatlan hozzáférés,  
a megváltoztatás,  
a továbbítás,  
a nyilvánosságra hozatal,  
a törlés vagy megsemmisítés,  
a véletlen megsemmisülés és sérülés,  
az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  
4
. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt  
adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.  
5
. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és  
jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az  
adatkezelő gondoskodik:  
-
-
-
a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,  
a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,  
a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.  
6
-
. A fentiek alapján Szövetkezet biztosítja, hogy az általa kezelt adat  
a jogosult számára rendelkezésre álljon,  
hitelessége és hitelesítése biztosított,  
-
-
változatlansága igazolható,  
7
-
. Adatkezelő és annak tárhely- Szövetkezetének informatikai rendszere véd többek között  
a számítástechnikai csalás,  
a kémkedés,  
-
-
a számítógépvírusok,  
a spam-ek,  
-
13  
-
-
a hack-ek  
és egyéb támadások ellen.  
8
. A Társasház olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az  
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező  
kockázatoknak megfele védelmi szintet nyújt.  
9
. A Társasház informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott  
csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a  
számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Társasház a  
biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.  
1
0. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.)  
függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen  
tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.  
Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Társasház megtesz minden tőle elvárható  
óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést  
rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A  
rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések  
hatékonyságának ellenőrzését is.  
Az érintettek jogai (14.-19.§)  
1
. Az érintett kérelmezheti a Társasháznál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai  
kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak -  
a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.  
2
. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa  
vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgo által feldolgozott adatairól, azok  
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,  
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens  
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett  
személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.  
14  
3
. Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős  
útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett  
tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok  
körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens  
időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az  
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.  
4
. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett  
tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt  
személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a  
továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró  
jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.  
5
. Felhasználó kérelmére a Társasház tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok  
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó  
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett  
személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.  
Szövetkezet a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30  
napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.  
6
. Társasház, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak  
megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.  
7
. Törlés helyett a Társasház zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a  
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó  
jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az  
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 8. A Társasház törli a személyes  
adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az  
állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az  
adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje  
lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.  
9
. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak  
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága  
15  
nem állapítható meg egyértelműen.  
1
0. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá  
mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az  
értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem  
sérti.  
1
1. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a  
kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés  
iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti  
kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat,  
továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.  
Jogorvoslat  
Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha  
a. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szövetkezetre vonatkozó jogi  
kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szövetkezet,  
b. adatátve vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha  
az adatkezelést törvény rendelte el;  
c. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-  
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;  
d. törvényben meghatározott egyéb esetben.  
2
. Társasház a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de  
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és  
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az a Társasház az érintett tiltakozásának  
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és  
adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az  
annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett  
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog  
érvényesítése érdekében.  
3
. Amennyiben az adatgazda a Társasház a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen -  
annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.  
16  
4
. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és  
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
1
125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.  
Telefon: +36 -1-391-1400  
Fax: +36-1-391-1410  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
Bírósági jogérvényesítés (22.§)  
1
. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles  
bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.  
2
. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint -  
az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.  
3
. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az  
érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.  
4
. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat  
helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés  
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő  
által kért adat kiadására kötelezi.  
5
. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes  
adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat  
akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.  
6
-