Társasház  
1
044 Budapest, Ugró Gyula sor 9.  
TŰZVÉDELMI  
SZABÁLYZAT  
(
TVSZ)  
2
016. 10. 23.  
Készítette:  
Jóváhagyta:  
Mészáros Balázs  
Aranyos Attila  
Társasház  
044 Budapest, Ugró Gyula sor 9.  
1
Társasház  
TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT  
2
016  
a
Társasház és a Hexon Gold Kft  
közös szellemi tulajdonát képezi, a tulajdonosokon kívül más személyek tulajdonába,  
használatába adni, másolni, átdolgozni és ismételten kiadni kizárólag a fenti tulajdonosok közös  
engedélyével lehet.  
Készítette  
a
Társasház  
(
1044 Budapest, Ugró Gyula sor 9.)  
megbízásából  
Mészáros Balázs  
3
0/919-80-84  
meszaros@hexon-gold.hu  
HEXON-GOLD TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT  
2030, Érd, Ürmös utca 46-48.)  
(
2
Hexon-Gold Tanácsadó, Szolgáltató Kft, 2030, Érd, Ürmös utca 46-48. II/19. Telefon: (30) 919-80-84  
Társasház – Tűzvédelmi Szabályzata –- 2016.  
TARTALOMJEGYZÉK  
A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA  
4
4
4
4
5
1
1
1
1
1
1
.1. A Tűzvédelmi Szabályzat fogalma  
.2. A Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya és alkalmazása  
.3. A Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatálya és alkalmazása  
.4. A Tűzvédelmi Szabályzat tárgyi hatálya és alkalmazása  
.5. A Tűzvédelmi Szabályzat időbeni hatálya és alkalmazása  
.6. A Társasház főbb adatai  
5
5
II. FEJEZET  
6
A TŰZVÉDELMI ÜGYREND,  
6
2
2
.1. Közös képviselő kötelessége, jog- és feladatköre  
.2. A lakók kötelessége, jog- és feladatköre  
6
7
III. FEJEZET  
8
AZ ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ HASZNÁLATI SZABÁLYOK ÉS ELŐÍRÁSOK  
8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
.1. Általános rendelkezések  
.2. Tűzveszélyes tevékenység  
.3. Közlekedési utakra vonatkozó előírások  
.4. Raktározás, tárolás  
.5. Tüzelő- és fűtőberendezések  
.6. Szellőztetés  
8
9
10  
10  
10  
11  
11  
11  
12  
12  
13  
13  
13  
.7. Csatornahálózat  
.8. Villamos-, és világító berendezések  
.9. Tűzvédelmi berendezések, készülékek, felszerelések.  
.10. Padozat  
IV. FEJEZET  
TŰZ- ÉS KÁRJELZÉS, TŰZ ESETÉN TANÚSÍTANDÓ MAGATARTÁS  
4
.1. Tűzjelzés  
-
- -  
3
Hexon-Gold Tanácsadó, Szolgáltató Kft, 2030, Érd, Ürmös utca 46-48. II/19. Telefon: (30) 919-80-84  
Társasház – Tűzvédelmi Szabályzata –- 2016.  
I. FEJEZET  
A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA  
1
.1. A Tűzvédelmi Szabályzat fogalma  
A Tűzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: TVSZ) a Társasház vonatkozó - a tűzvédelem  
biztosítása érdekében szükséges és a kiadott alapvető legfontosabb belső szabályozás és annak  
rendszerében végső helyet elfoglaló legmagasabb rangú intézkedés, mert:  
.
a tűzvédelemmel összefüggő hatályos törvények, rendeletek, utasítások, előírások és  
irányelvek - a Társasház sajátos működéséhez szükséges – előírásuknak megfelelően  
készült,  
.
szabályozza annak területi, személyi, tárgyi és időbeli kérdéseit,  
.
rögzíti a szükséges tűzoltó-technikai ellátottságot, az oltóanyagok mennyiségét, minőségét.  
.2. A Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya és alkalmazása  
1
A TVSZ területi hatálya kiterjed és alkalmazni kell a Társasház  
.
a Társasház területre azaz a 1044 Budapest, Ugró Gyula sor 9. szám alatti épületére és  
szabadterére,  
1
.3. A Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatálya és alkalmazása  
TVSZ személyi hatálya kiterjed és alkalmazni kell a Társasház összes lakójára, illetve  
mindenkire aki a társasházban tartózkodik függetlenül annak jogcímére. pl.: látogató, szerelő,  
családtag, stb.  
A vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelően minden állampolgár köteles a Tűzvédelmi  
Szabályzat előírásait - késedelem és külön felhívás nélkül is - megtartani és megtartatni. Az  
általa észlelt, a rendes munkamenettel, tevékenységgel, állapottal nem kapcsolatos tüzet is, erős  
füstképződést kivétel nélkül azt is amit a tűzoltóság segítsége nélkül eloltottak, vagy önmagától  
elaludt - azonnal jelezni a tűzoltóságnak, és az erre irányuló tevékenységet minden  
rendelkezésre álló eszközzel - térítésmentesen - elősegíteni.  
A keletkezett tűz jelzése és oltása minden állampolgár kötelessége és ezen tevékenységet külön  
felszólítás nélkül, díjmentesen köteles végezni, adott esetben a tűzoltás vezető rendelkezéseit  
végrehajtani, szabálysértési illetőleg büntetőjogi felelősségének egyidejű fennállása mellett.  
A késedelmes és hamis tűzjelzést a törvény a tűzoltásban való részvétel megtagadásával azonos  
mértékben bünteti.  
4
Hexon-Gold Tanácsadó, Szolgáltató Kft, 2030, Érd, Ürmös utca 46-48. II/19. Telefon: (30) 919-80-84  
Társasház – Tűzvédelmi Szabályzata –- 2016.  
1
.4. A Tűzvédelmi Szabályzat tárgyi hatálya és alkalmazása  
A TVSZ tárgyi hatálya kiterjed és alkalmazni kell:  
.
.
a rendkívüli események (üzemzavarok [robbanás, gázömlés, tűz- és robbanásveszélyes  
folyadékok ömlése, stb.]),  
a természeti eredetű események (földrengés, villámcsapás, stb.), az egyéb okok (közlekedési  
katasztrófa, épület-, építmény-, berendezés beomlása, villamos berendezés hibája, stb.)  
kapcsán bekövetkező tűz jelzésére, oltására,  
.
.
a rendkívüli esemény következményeként fellépő hatások csökkentésére,  
a fenti események kapcsán követendő eljárásra és az erre irányuló szervezett tevékenység  
szervezeti feltételeinek megteremtésére,  
.
a Társasház épülete és a környezetében lévő más épületek, valamint a bennük lévő  
vagyontárgyak megőrzése érdekében.  
1
.5. A Tűzvédelmi Szabályzat időbeni hatálya és alkalmazása  
A Tűzvédelmi Szabályzat 2016. október 23-tól visszavonásig érvényes, ezzel egyidejűleg  
hatályát veszti a korábban kiadott Tűzvédelmi Szabályzat.  
1
.6. A Társasház főbb adatai  
A lakóépület címe:  
Közös képviselő:  
Albetétek száma:  
Lezárt helyiségek kulcsai:  
Közös helyiségek:  
Épület jellemzői (anyaga, stb.):  
A fűtés jellege:  
1044 Budapest, Ugró Gyula sor 9.  
Aranyos Attila  
64  
Közös képviselet, műszaki szolgálat  
Közlekedők, lépcsőház  
Panel szerkezetű  
Központi fűtés  
Tűzoltó készülékek  
Tűzcsapok  
Rendelkezésre állnak  
Rendelkezésre állnak  
Van (nem biztonsági lift)  
Alacsony Kockázati Osztály  
Lift  
Kockázati osztálya:  
-
- -  
5
Hexon-Gold Tanácsadó, Szolgáltató Kft, 2030, Érd, Ürmös utca 46-48. II/19. Telefon: (30) 919-80-84  
Társasház – Tűzvédelmi Szabályzata –- 2016.  
II. FEJEZET  
A TŰZVÉDELMI ÜGYREND,  
2
.1. Közös képviselő kötelessége, jog- és feladatköre  
Az épületfenntartás biztosításának, valamint a tűzvédelmi szabályok érvényre juttatásának  
érdekében a közös képviselő feladatai:  
.
köteles gondoskodni a jogszabályokban, többek között az Országos Tűzvédelmi  
Szabályzatban, valamint a Társasházi törvényben foglaltak végrehajtásáról és érvényre  
juttatásuk rendszeres ellenőrzéséről. A közvetlen tűzveszélyes állapot megszűntetéséről  
azonnal intézkedik.  
.
.
.
biztosítja a költséget igénylő tűzvédelmi előírások megvalósításához szükséges anyagi  
fedezetet, annak rendeltetésszerű felhasználását,  
évente egy alkalommal megszervezteti a Társasház területére is kiterjedő tűzvédelmi szemlét  
és egyúttal vezeti azt,  
a rendelkezések és előírások megszegőivel szemben - súlyuknak megfelelően - bűnvádi,  
szabálysértési feljelentés megtételére intézkedik, illetőleg fegyelmi felelősségre vonást  
alkalmaz.  
.
gondoskodik a tűzvédelmi feladatok végrehajtásához, a hiányosságok megszüntetéséhez,  
valamint a tűzvédelmi eszközök, felszerelések, készülékek beszerzéséhez, javításához,  
karbantartásához szükséges pénzügyi feltételek biztosításáról, az erre fordítható összegek  
célirányos, rendeltetésszerű felhasználásáról,  
.
.
.
.
gondoskodik arról, hogy a felújítási, beruházási tervekbe a tűzvédelemmel kapcsolatos  
igények pénzügyi fedezete betervezésre kerüljön.  
elkészítteti - szükség szerint - felülvizsgáltatja, módosíttatja, a Társasház Tűzvédelmi  
Szabályzatát, a hordozható tűzoltó készülékek nyilvántartását,  
tájékoztatja a tűzvédelmi hatóságot a Társasház területén előfordult tűzesetekről, a  
tűzvédelmi határozatokról és a tűzvédelmi helyzetről.  
a bérbe adott helyiségeknél ügyel arra, hogy szerződésbe legyen foglalva, hogy a bérlők a  
nem lakás céljára szolgáló helyiségekben tűzoltó készüléket kötelesek tartani (és azt  
rendszeresen ellenőriztetni), önálló Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteniük, amennyiben  
az 1996. évi XXXI. tv. 19. § hatálya alá tartoznak, és a szükséges hatósági engedélyeket  
kötelesek beszerezni,  
.
.
.
személyes felügyeletet gyakorol az épület területén végzett alkalomszerű tűzveszélyes  
tevékenység (pl.: hegesztés, benzinlámpával történő forrasztás, stb.) végzésénél,  
gondoskodik a kötelezően készenlétben tartandó tűzoltó készülékek állandó üzemképes  
állapotáról, időszakos ellenőrzéséről,  
gondoskodik az épület műszaki berendezéseinek (épületgépészeti, technológiai, fűtő és  
füstelvezető, elektromos hálózat és villamos berendezések) karbantartásának,  
felülvizsgálatainak elvégeztetéséről.  
2
.2. A lakók kötelessége, jog- és feladatköre  
6
Hexon-Gold Tanácsadó, Szolgáltató Kft, 2030, Érd, Ürmös utca 46-48. II/19. Telefon: (30) 919-80-84  
Társasház – Tűzvédelmi Szabályzata –- 2016.  
.
.
A magánszemélyeknek meg kell ismerniük és be kell tartaniuk illetőleg tartatniuk a  
tulajdonukban, használatukban lévő lakás, helyiség, gépek, berendezések és anyagok  
használatára és működésére vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat.  
A magánszemélyek kötelesek gondoskodni arról, hogy a nevelésük, felügyeletük alatt álló  
gyerekek, személyek megismerjék és betartsák a tűzvédelmi előírásokat, és tevékenységük  
során ne okozzanak tüzet vagy közvetlen tűzveszélyt.  
.
.
A lakók szórakozás, pihenés során is köteles a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat  
betartani.  
Kötelesek gondoskodni a berendezések, gépek (különös tekintettel az elektromos  
berendezésekre, az elektromos hálózatra és gázüzemű készülékekre) a jogszabályban,  
kötelezően  
alkalmazandó  
szabványban  
meghatározott  
ismétlődő  
tűzvédelmi  
felülvizsgálatáról, és biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.  
-
- -  
7
Hexon-Gold Tanácsadó, Szolgáltató Kft, 2030, Érd, Ürmös utca 46-48. II/19. Telefon: (30) 919-80-84  
Társasház – Tűzvédelmi Szabályzata –- 2016.  
III. FEJEZET  
AZ ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ HASZNÁLATI SZABÁLYOK ÉS ELŐÍRÁSOK  
3
.1. Általános rendelkezések  
.
Minden épület (építmény), illetőleg annak részét (helyiségét) csak az építési és  
használatbavételi engedélyben meghatározott célra, és úgy szabad használni, hogy a használat  
az egészséget, az élet- és közbiztonságot ne veszélyeztesse.  
.
.
Az éghető folyadékot csak szabványos (kereskedelemben forgalmazott) edényzetben szabad  
tárolni hőtől védett helyen.  
Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat, illetve az I-II tűzveszélyességi fokozatba  
tartozó folyadékot a központi fűtő berendezés vezetékeitől és a fűtőtesttől 1 méter  
távolságon belül nem szabad elhelyezni és tárolni.  
.
.
Lakóegységenként nem használható vagy tárolható egynél több propán-bután gázpalack.  
Lakóépületekben, továbbá annak helyiségeiben (bérbe adottak is) éghető anyagot nem szabad  
olyan mennyiségben és módon tárolni, amely eltér a helyiség rendeltetésszerű használatától.  
Az építményt és annak valamennyi helyiségét csak az érvényes használatbavételi  
engedélyben megállapított rendeltetésének megfelelően szabad használni. Ettől eltérni csak a  
használati mód változás tárgyában,  
.
.
.
A lakások területén a dohányzás és nyílt láng használata engedélyezett, azonban az alapvető  
dohányzási szabályok betartása mindenkinek kötelessége,  
Az épület szellőző rendszerébe privát elszívót bekötni tilos. Ez engedély köteles. Az  
elszívóból távozó zsír tűzet okozhat, és a szellőzőben a tűz terjedését segíti,  
A lakás konyhájában üzemeltetett sütő-főző berendezést üzem közben hosszabb ideig  
felügyelet nélkül hagyni nem szabad, mivel a berendezésen felejtett étel (pl. étolaj, zsír)  
túlhevülhet, és tüzet okozhat. Amennyiben a sütés, főzés közben az olaj, illetve felhevült  
zsiradék meggyulladt, ne próbáljuk a tüzet vízzel oltani, mert a szétfröccsenő égő folyadék  
súlyos sérülést okozhat és a tűz további terjedését idézi elő. Ilyen esetben célszerű az edényt  
fedővel, tűzálló tárggyal letakarva az égést elfojtani.  
.
.
Égő gyertyát (pl. karácsonyfán, adventi koszorún, illatosítóban, stb.) ne hagyjunk felügyelet  
nélkül még átmenetileg sem, ezek használatát a tűzveszély miatt lehetőleg kerüljük.  
A világító berendezés (állólámpa, asztali lámpa, stb.) úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az  
a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen (éghető anyagok ne érjenek hozzá a lámpatesthez  
illetve az izzóhoz).  
.
.
.
.
Elektromos fűtőtestet közvetlenül a fali konnektorba csatlakoztassuk, ne használjunk  
hosszabbítót.  
Lépcsőházak pihenőiben növényeket elhelyezni csak úgy lehet, ha azok nem szűkítik le 120  
cm-nél szűkebbre vagy a lépcsők és korlátok szabad karszélességénél jobban.  
Villamos főkapcsolókat, tűzoltó eszközöket eltorlaszolni, elzárni még átmeneti jelleggel sem  
szabad.  
A lakóépület bejárati előterében – hirdető táblán – a tűz és káreset bejelentésére szolgáló  
hívószámokat tartalmazó tartós feliratot kell elhelyezni.  
.
.
Az elektromos hálózatot csak szakember javíthatja. A lámpaburkolatok eltávolítása TILOS!  
A hulladéktároló helyiségben TILOS A DOHÁNYZÁS és a nyílt láng használata!  
8
Hexon-Gold Tanácsadó, Szolgáltató Kft, 2030, Érd, Ürmös utca 46-48. II/19. Telefon: (30) 919-80-84  
Társasház – Tűzvédelmi Szabályzata –- 2016.  
3
.2. Tűzveszélyes tevékenység  
.
Tűzveszélyes tevékenységnek minősül minden olyan munkafolyamat, technológiai eljárás,  
amelynek során nyílt lánggal, izzással, magas hőfejlődéssel járó munkafolyamatot végeznek:  
pl.: hegesztés, a lángvágás, a forrasztás, a tetőszigetelés, stb  
.
.
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak a közös képviselő előzetes írásbeli engedélye  
alapján szabad végezni.  
A Társasház területén külső vállalat által végzett tűzveszélyes tevékenységre az engedély  
kiadása a külső cég vezetőjének vagy megbízottjának a feladata és az engedélyt láttamoztatnia  
kell, a Társasháznál a Közös képviselőnek, aki azt szükség esetén - a helyi sajátosságoknak  
megfelelően - kötelező érvényű tűzvédelmi előírásokkal kiegészítheti.  
.
.
.
.
.
.
Az engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző  
nevét, a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.  
Tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott, érvényes  
tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet.  
Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni minden olyan helyen, ahol az tüzet, vagy robbanást  
okozhat mindaddig, amíg a tűz- és robbanásveszélyt el nem hárították.  
A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez, kezdésétől befejezéséig az  
engedélyező - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani.  
A tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas  
tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.  
A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét  
tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami  
tüzet okozhat.  
.
.
A munka befejezését az engedélyezőnek be kell jelenteni.  
A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a  
környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelenthessen.  
.
.
A szabadban tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s ha  
arra szükség nincs, vagy veszély esetén a tüzet el kell oltani.  
A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket, illetőleg  
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható,  
illetőleg eloltható.  
3
.3. Közlekedési utakra vonatkozó előírások  
A Társasház szabad területén olyan közlekedési utakat, bejáratokat, felvonulási útvonalakat kell  
biztosítani, amelyek a tűzoltóság gépjárműveinek zavartalan vonulására, illetve működésére  
alkalmasak.  
A Társasház területén szabadon kell hagyni:  
.
.
a tűzoltó készülékek előtti tereket, területeket,  
a villamos berendezések főkapcsolóit  
9
Hexon-Gold Tanácsadó, Szolgáltató Kft, 2030, Érd, Ürmös utca 46-48. II/19. Telefon: (30) 919-80-84  
Társasház – Tűzvédelmi Szabályzata –- 2016.  
ezen területeket eltorlaszolni, az utakat leszűkíteni, raktározás, tárolás céljára felhasználni még  
átmenetileg sem szabad.  
A közlekedési út szélessége: 120 cm, amennyiben a folyosó szabad szélessége ennél kevesebb,  
akkor a folyosó teljes szélességét szabadon kell tartani.  
3
.4. Raktározás, tárolás  
.
Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot alkalomszerűen csak szabadban vagy  
hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.  
.
Éghető anyagot raktározni, tárolni, jogszabályban, szabványban meghatározott esetekben,  
illetőleg a tűzvédelmi hatóság előírása esetén csak nem éghető anyagból készült állványon,  
polcon szabad.  
3
.5. Tüzelő- és fűtőberendezések  
Kizárólag engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad  
használni.  
.
Elektromos fűtőberendezés környezetében 30 cm-es távolságon belül éghető anyag nem  
tartható.  
.
Hősugárzó esetén a sugárzás irányában 1 méter, egyéb irányban 80 cm távolságot kell  
biztosítani.  
3
.6. Szellőztetés  
A szellőztetést úgy kell kialakítani, hogy üzembe helyezésekor illetőleg üzemeltetés közben  
gyújtószikra ne keletkezzen.  
.
.
Más helyiségbe is átvezetett szellőztetőcsatornát csak nem éghető anyagból szabad készíteni.  
Ha a szellőztetőcsatorna más helyiségen nincs átvezetve, úgy az nehezen éghető anyagból is  
készíthető.  
A szellőztetőcsatornák szabadba torkolló nyílásait nem éghető anyagú védőráccsal vagy  
zsaluval kell ellátni. A nyílásokat úgy kell elhelyezni, hogy külső gyújtóforrás visszalobbanást  
ne okozhasson. Amennyiben erre lehetőség nincs, a csatorna visszalobbanás elleni védelméről  
gondoskodni kell.  
.
.
A szennyezett levegő kivezetési helyét úgy kell kialakítani, hogy az a környezetét ne  
veszélyeztesse.  
A szellőztetőrendszer nyílásait eltorlaszolni nem szabad.  
3
.7. Csatornahálózat  
Tűz- vagy robbanásveszélyes gázt, gőzt vagy folyadékot tartalmazó szennyvizet a közcsatornába  
bevezetni nem szabad.  
.
A csatornát, lefolyót stb. állandóan tisztán kell tartani.  
3
.8. Villamos-, és világító berendezések  
A villamos berendezéseket a vonatkozó előírások alapján kell létesíteni, használni és  
felülvizsgáltatni.  
1
0
Hexon-Gold Tanácsadó, Szolgáltató Kft, 2030, Érd, Ürmös utca 46-48. II/19. Telefon: (30) 919-80-84  
Társasház – Tűzvédelmi Szabályzata –- 2016.  
.
Az építmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell  
kialakítani. A villamos berendezések központi és szakaszkapcsolóinak megépítéséig az  
építményeknél jól látható helyen táblával kell jelölni az áramtalanítás helyét és azt, hogy  
adott esetben ki köteles az áramtalanítást elvégezni.  
A Társasház villamos berendezéseit a vonatkozó előírások szerint kell létesíteni és  
használni.  
.
.
A kapcsolótáblák feliratainak olvashatóságáról, esetenkénti felújításáról gondoskodni kell.  
villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az  
az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.  
.
A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen  
kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.  
.
.
Villamos berendezések szerelését, karbantartását és javítását csak szakember végezheti.  
A villamos berendezések szerelvényeit (tokozatokat, dobozokat, szerelvényeket) állandóan  
zárt állapotban kell tartani.  
.
.
A kábeleket úgy kell elhelyezni, hogy az egyes kábelek esetleges égése ne okozza az egész  
Társasház tartós kiesését. A kábeleket a tartós hősugárzástól védeni kell.  
A kábelterek egyéb helyiségekbe és a szabadba nyíló ajtói zárhatóságát biztosítani kell. A  
nyílásokat úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén a keletkezett füst elvezetése biztosítva  
legyen.  
.
A kábeleknek a villamoskezelő-helyiségekbe vezető bemeneti helyeit (födém és egyéb  
nyílások) nem éghető anyagú tömítéssel füstmentesen le kell zárni.  
A világító berendezéseket, eszközöket úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a  
környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.  
.
A világító berendezések folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell. A berendezéseket  
üzemeltetés közben éghető anyagra helyezni nem szabad, azoktól olyan távolságot kell  
biztosítani, hogy a környezetükre tűzveszélyt ne jelentsenek.  
3
.9. Tűzvédelmi berendezések, készülékek, felszerelések.  
.
Kézi tűzoltó készülékeket állandóan hozzáférhetően kell tartani, eltorlaszolni, letakarni,  
tűzoltáson kívül más célra felhasználni nem szabad.  
.
Az építményekben, szabadtéren a jogszabályban, illetve állami szabványokban meghatározott  
követelményeket kielégítő és az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket  
kell elhelyezni.  
3
.10. Padozat  
.
a Társasház területén kialakításra került padozatokat karban-, és állandóan tisztán kell tartani,  
teljes szélességben,  
.
menekülési útvonalon csak olyan padozat készülhet, melynek megfelelő minősítése van  
(
nehezen éghető).  
1
1
Hexon-Gold Tanácsadó, Szolgáltató Kft, 2030, Érd, Ürmös utca 46-48. II/19. Telefon: (30) 919-80-84  
Társasház – Tűzvédelmi Szabályzata –- 2016.  
IV. FEJEZET  
TŰZ- ÉS KÁRJELZÉS, TŰZ ESETÉN TANÚSÍTANDÓ MAGATARTÁS  
4
4
.
.1. Tűzjelzés  
.1.1.A tűzjelzést az alábbi módon kell elvégezni:  
Minden bekövetkezett tűzesetet az észlelő személy köteles azonnal jelezni a 105-ös, vagy  
1
12-es telefonszámon vagyis, köteles azonnal értesíteni a tűzoltóságot  
.
A riasztást az alábbi rend szerint kell elvégezni:  
-
-
a tűzjelzéssel egyidőben, de ha ez nem lehetséges, akkor közvetlen utána gyors és  
határozott tájékoztatást kell adni a rendelkezésre álló eszközökkel, a veszélyben  
lévőknek, vagyis fel kell szólítani a Társasházban tartózkodó személyeket a  
veszélyeztetett terület elhagyására és a kötelezően szükséges teendők végrehajtásának  
megkezdésére,  
minden rendelkezésre álló módon ellenőrizni kell a veszélyeztetett területek kiürítését.  
4
.1.2. A tűz esetén tanúsítandó kötelező magatartás.  
.
A tűz észlelése kapcsán a tűzjelzés alapján - a tűzjelzés előírt rendje szerint - haladéktalanul  
értesíteni kell a tűzoltóságot.  
.
A tűzoltók megérkezéséig biztosítani kell a tűzoltó járművek részére a tűzoltási felvonulási  
utat.  
.
.
A Társasház területén tartózkodó személyeket fel kell szólítani gépkocsijaik eltávolítására a  
tűzoltóság felvonulási útjának nyomvonaláról.  
Tűzoltók kiérkezése előtt eloltott, elaludt tüzet, vagy téves riasztást azonnal be kell jelenteni a  
tűzoltóságnak.  
.
.
A Társasház közös tulajdonú részeinek kulcsait elő kell készíteni.  
A kiérkező tűzoltókat fogadni és a tűz helyére kell irányítani.  
A Társasházban jelen lévők tűz észlelésekor haladéktalanul kötelesek:  
.
.
.
.
.
a tüzet jelezni,  
az érintett területeken lévő személyeket riasztani,  
az életveszélyben lévő személyeket menteni,  
az érintett területek villamos berendezéseit feszültség-mentesíteni,  
az oltást a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel megkezdeni, a lehetőségekhez képest  
tovaterjedését megakadályozni vagy csökkenteni és a tűz eloltásáig vagy a kiérkező  
tűzoltóság beavatkozásáig folytatni,  
.
.
a tűzoltóságot a kialakult helyzetről tájékoztatni,  
a tűz közelében lévő, de a tűz által nem érintett, különösen a tűz- és robbanásveszélyes  
anyagokat, - gázpalackokat, éghető folyadékokat, tűzveszélyes festékeket, stb. - biztonságos  
távolságra eltávolítani, őrzésükről gondoskodni,  
1
2
Hexon-Gold Tanácsadó, Szolgáltató Kft, 2030, Érd, Ürmös utca 46-48. II/19. Telefon: (30) 919-80-84  
Társasház – Tűzvédelmi Szabályzata –- 2016.  
.
az oltásban, mentésben részt nem vevő személyeket távol tartani, lehetőleg a Társasházból  
eltávolítani.  
-
- -  
1
3
Hexon-Gold Tanácsadó, Szolgáltató Kft, 2030, Érd, Ürmös utca 46-48. II/19. Telefon: (30) 919-80-84  
Társasház – Tűzvédelmi Szabályzata –- 2016.  
LAKÓHÁZI TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT  
(
KIVONAT)  
1
2
.
.
Lakóépületben, továbbá annak helyiségeiben éghető anyagot nem szabad olyan mennyiségben és módon  
tárolni, amely eltér a helyiség rendeltetésszerű használatától. Az építményt és annak valamennyi helyiségét  
csak az érvényes használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetésének megfelelően szabad használni.  
Ettől eltérni csak a használati mód változás tárgyában kiadott engedély birtokában lehet.  
A lakóépületben és közvetlen környezetében tűzveszélyes tevékenység (pl.: hegesztés, nyílt lánggal járó  
szigetelési munkák, avarégetés, stb.) csak alkalomszerűen és a vonatkozó előírásnak megfelelően kiadott  
írásbeli engedély alapján, az abban meghatározottak szerint végezhető.  
3
4
.
.
Az épület szellőző rendszerébe privát elszívót bekötni tilos. Ez engedély köteles. Az elszívóból távozó zsír  
tűzet okozhat, és a szellőzőben a tűz terjedését segíti.  
Dohányozni nem szabad a Társasházközös területein, illetve azon területén, ahol az tüzet, vagy robbanást  
okozhat (pl.: akkumulátorhelyiség, lift, bútor- és lomtároló, padlástér, pincei tüzelőanyag illetve lomtároló, stb.).  
A dohányzási tilalmat nemzeti szabványban meghatározott táblával kell jelölni.  
5
6
.
.
Parázsló, égő dohányneműt, gyufát, pirotechnikai anyagokat (csillagszóró, stb.) tilos olyan helyre tenni, illetve  
ott eldobni, ahol az tüzet okozhat (pl. szemétgyűjtőbe, szemétledobóba, ablakon kidobni, stb.).  
Pincében (alagsorban) éghető anyagot csak olyan mennyiségben és módon lehet tárolni, hogy az a  
környezetére veszélyt ne jelentsen, és a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelíthető legyen. A tárolási  
mód tegye lehetővé a szükség szerinti eltávolítást.  
7
.
Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú fűtő- és főzőberendezést szabad használni úgy, hogy  
a hozzá kiadott „Használati Utasítás”-ban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.  
8
9
.
.
Égésterméket, salakot, hamut csak teljesen lehűtött állapotban szabad az erre a célra kijelölt edénybe üríteni.  
A hőfejlesztő elektromos és világító berendezéseket, készülékeket, eszközöket úgy kell elhelyezni, rögzíteni,  
használni, illetve köztük és az éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy környezetükre tűzveszélyt  
ne jelentsenek. Az elektromos készülékeket házilagosan javítani nem szabad, az un. kismegszakítókat és  
olvadóbetéteket (biztosíték) túlbiztosítani, „patkolni” szigorúan TILOS!  
1
1
1
0. A közlekedési út szélessége: 120 cm, amennyiben a folyosó szabad szélessége ennél kevesebb, akkor a  
folyosó teljes szélességét szabadon kell tartani.  
1. Lakásban legfeljebb 10 liter I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék, valamint robbanásveszélyes osztályú  
aeroszol és legfeljebb 30 liter III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék tárolható.  
2. Az épületben, helyiségben a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó és zárószerelvényét, a  
nyomásfokozó szivattyú, valamint a hő- és füstelvezető kezelőszerkezetét, továbbá a tűzvédelmi berendezést  
(
amely lakóházban ez utóbbiak vannak), felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a belső közlekedési utakat,  
ajtókat és a kiürítési útvonalakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.  
1
1
1
3. A Társasház környezetében található tűzcsapokat, a száraz felszálló vezeték földszinti csatlakozó csonkját  
gépjárművel vagy más módon eltorlaszolni, üzembe helyezésüket gátolni vagy késleltetni nem szabad.  
4. Az épületek megközelíthetőségét, a tűzoltási felvonulási utat és területet mindenkor biztosítani kell, parkoló  
járművekkel leszűkíteni vagy eltorlaszolni TILOS!  
5. A lakóépület tűzvédelmi biztonsági berendezéseinek, rendszereinek megfelelőségét, működőképességét  
rendszeresen ellenőrizni kell. Működésképtelenség vagy hiányosság észlelése esetén azt késedelem nélkül  
jelezni kell a lakóház kezelője, közös képviselője, vagy gondnoka felé. A lakóépület villámvédelmi és közös  
elektromos hálózatát, berendezéseit legalább 6 évente tűzvédelmi szabványossági szempontból felül kell  
vizsgálni és a hibák kijavításáról gondoskodni kell.  
1
6. Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles a tűzoltóságnak jelezni a  
1
05 vagy a 112 telefonszámon még akkor is, ha a tüzet már eloltották, vagy önmagától megszűnt az égés.  
1
1
7. Tűzjelzéshez, tűzoltáshoz köteles mindenki ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésre bocsátani telefonját, hírközlő  
berendezését, tűzoltásra alkalmas eszközét.  
8. Jelen előírások betartása és betartatása minden lakó részére kötelező, nem, vagy nem megfelelő végrehajtása  
szabálysértési (súlyosabb esetben bűnvádi) eljárást vonhat maga után.  
..................................  
közös képviselő  
A teljes Tűzvédelmi Szabályzat a közös képviselőnél megtalálható és előzetes időpont egyeztetést követően  
megtekinthető!  
1
4
Hexon-Gold Tanácsadó, Szolgáltató Kft, 2030, Érd, Ürmös utca 46-48. II/19. Telefon: (30) 919-80-84