1
Házirend  
A 1046 Budapest, IV. ker. Ugró Gyula sor 9. szám alatti, a Budapesti I. számú Körzeti  
Földhivatalának ingatlan-nyilvántartásában 76331/198. hrsz. számon nyilvántartott Társasház  
H Á Z I R E N D J E  
A házirend célja, hogy a nevezett társasházban lakó és tartózkodó személyek egymás iránti  
magatartásának, a társas együttélésnek, a lakóingatlan rendeltetésszerű használatának – állaga  
védelmének –, a külön tulajdonon belüli építési-, szerelési munka, továbbá a zajjal járó más  
tevékenységek végzésének a lakhatás nyugalmát szolgáló legfőbb belső szabályait  
összefoglalja, amely a tulajdonosok közös érdekein alapul.  
A társasház használatának, működésének rendjével kapcsolatos szabályok  
1
.
A lakóingatlanban mind a külön-, mind a közös tulajdonú részeiben csak a  
rendeltetésszerű használat megengedett.  
2
.
A lakóingatlan egész területén, napszaktól függetlenül tartózkodni kell minden olyan  
magatartástól, tevékenységtől, mely mások nyugalmát zavarja. Ezt célzó szabály, hogy  
a)  
zajt okozó háztartási és egyéb kisgépek használata s ilyen hatást kiváltó  
tevékenységek végzése – az ének- és zenegyakorlást is beleértve – munkanapokon 8-20  
óra, szombaton 9-14 óra, vasárnap és ünnepnapokon 10-18 óra között engedélyezett, de  
a hét végén az illemszabályoknak megfelelően 14-16 óra között csendes pihenő van.  
(
Az azonnali beavatkozást igénylő munkavégzésre természetesen ez nem érvényes.)  
b) társasági összejövetelekkel kapcsolatos hangoskodás 22 órát követően nem folytatható.  
Fokozottan ügyelni kell a közös használatú, és közös tulajdonú ingatlanrészek  
3
.
rendeltetésszerű használatára, továbbá épségére, állagára, tisztaságára, valamint a  
tűzrendészeti és tulajdonvédelmi követelmények betartására.  
A használat során okozott kár (sérülés, szennyeződés stb.) megszüntetéséről az azt okozó saját  
költségére soron kívül köteles gondoskodni. Amennyiben az ilyen kárt, szennyeződést külső  
fél, ill. személy (pl. szolgáltató) okozta, ez esetben is a kapcsolatos helytállási kötelezettség a  
szolgáltatást igénybe vevőt, ill. a hozzátartozó tulajdonostársat terheli.  
A fenti kötelezettségek a lakóingatlant körülvevő kert és udvar területére is vonatkoznak.  
Tűz- és robbanásveszélyes anyag a lakóingatlanban sehol nem tárolható!  
4
. A használat után a közös tulajdonú kertet és udvart ki kell takarítani, s ezért a használó  
felel.  
2
5
. A szemét, illetőleg kizárólag a háztartási hulladék csupán ennek tárolására szolgáló  
tárolóedényekben helyezhető el.  
Doboz alakú kisebb csomagolóeszközöket is csak feldarabolva szabad e tárolóedényekbe  
rakni. Nagyobb terjedelmű csomagolóanyagokat (pl.: költözéskor vagy háztartási gépek  
szállításakor használt csomagolóeszközök) az érintett tulajdonos (használó) saját költségén  
köteles elszállítani.  
Az ilyen anyagok a lakóingatlan közös használatú részein átmenetileg sem tárolhatók.  
6
.
A közös használatra szolgáló helyiségeket használaton kívül zárva kell tartani. A  
lépcsőházban szellőztetni a téli időszakban 5-10 percig lehet.  
Aki az ablakokat kinyitotta, köteles bezárásukról is gondoskodni.  
Nyáron – vihar vagy zivatar esetén – az otthon tartózkodók győződjenek meg az ablakok  
bezárt állapotáról, illetőleg gondoskodjanak azok bezárásáról.  
II.  
A külön tulajdonú ingatlanrész (lakás, iroda, üzlethelyiség, tároló, gépkocsibeálló-hely,  
garázs)  
használatával kapcsolatos kötelezettségek  
1
.
Az I. fejezetben foglalt s értelemszerűen ezen ingatlanrészekre is vonatkoztatható  
kötelezettségeket, szabályokat e fejezetben nevezett ingatlanrészekre is alkalmazni kell. A  
használat és együttélés során ezeknél is be kell tartani az állag- és tulajdonvédelmi  
követelményeket, a károkozás elkerülését s az ehhez kapcsolódó anyagi felelősséget, ill.  
helytállási kötelezettséget, a rendeltetésszerű, gazdaságos s a környezet sérelme nélküli  
használat, valamint a kulturált együttélés általánosan ismert és elfogadott szabályait.  
2
.
A lakáshasználat során tartózkodni kell a fokozott kopogást és hanghatást kiváltó  
eszközök, felszerelések, lábbelik használatától különösen eset 20 óra és reggel 8 óra közötti  
időszakban.  
3
.
Az egyes lakószintekről, továbbá a lépcsőházban és az erkélyekről szemetet, port vagy  
más hulladékot, valamint vizet lesöpörni, lerázni, illetőleg leönteni, tárgyakat,  
anyagféleségeket kidobni tilos!  
A lakás használatával, tisztításával más építményrészen okozott szennyeződést az azt  
okozónak haladéktalanul el kell távolítani s a tiszta állapotot meg kell teremteni.  
A főzéssel vagy a lakáson belüli tevékenységgel együtt járó illatok szellőztetése a lépcsőház  
irányába ugyancsak tiltott. Az ilyen célú szellőztetés a külső nyílászárókon keresztül  
oldandók meg.  
Televízió, rádió, videó és egyéb szórakoztató elektronikai berendezések csak úgy  
működtethetők, hogy azok hangereje mások nyugalmát ne zavarja.  
3
4
.
Az erkélyen kizárólag a lakóingatlan külső képét nem rontó tárgyak helyezhetők el. A  
lakások, illetve a nem lakás céljára szolgáló helyiségek külső ajtóit, ablakait, rácsait,  
redőnyeit az – közgyűlés által meghatározott és elfogadott – egységes képet figyelembe véve  
lehet ki- és átalakítani, cserélni.  
Az ablakokban, erkélyeken és a lépcsőházban növényeket tartani és ápolni csak mások  
érdeksérelme nélkül – lépcsőházban a közlekedést nem akadályozva – szabad. Virágok,  
növények biztonságos rögzítéséről a tulajdonosoknak gondoskodniuk kell.  
5
.
A WC-kagylóba, mosdóba, mosogatóba stb., tehát általában a lefolyórendszerekbe,  
továbbá a csapadék-levezetőkbe szemetet, környezetszennyező zsíros, olajos stb. folyadékot,  
anyagot, törmeléket önteni dugulási veszély miatt tilos!  
6
.
Az esetleges rovar- vagy más kártevő-fertőződést a tulajdonos köteles a közös  
képviselőnek jelezni.  
Az ezzel kapcsolatos mentesítési munkát a lakáson belül tulajdonosnak (saját költségére), a  
közös tulajdonú ingatlanrészek tekintetében a közös képviselőnek (a közös költség terhére)  
soron kívül el kell végeztetnie.  
Az évenkénti lomtalanítást a tulajdonosok – célszerű okokból és szükség esetén– kötelesek  
igénybe venni.  
III.  
Gépjárműtárolással kapcsolatos kötelezettségek  
1
.
Az osztatlan közös tulajdonú teremgarázsban a tulajdonosok a gépjárművükkel csak a  
kizárólagos használatú beálló-helyükön tárolhatják személygépjárművüket, oly módon, hogy  
más gépjármű teremgarázson belüli mozgását ne akadályozza.  
2
.
A használó biztosítani köteles a környezetkímélő használatot a teremgarázsban s annak  
lejáró részében. Esetleges olaj-, sav- stb. szennyeződést az azt előidéző saját költségére  
haladéktalanul köteles megszüntetni.  
3
.
Fokozott követelmény, hogy a teremgarázsban semmiféle gyúlékony anyag (olaj,  
benzin, stb.) még átmenetileg sem tárolható!  
4
.
A teremgarázs lehajtó útvonalában – beleértve a kerítésen kívüli útszakaszt is –  
gépjárművel tilos parkolni, várakozni. E tilalom a vendégjárművekre is vonatkozik, s ennek  
betartására a vendéget fogadó tulajdonostárs köteles ügyelni.  
IV.  
Állattartás szabályai  
1
. A lakóingatlan közös tulajdonú és használatú részeiben semmiféle állat nem tartható. Ilyen  
helyiségbe, területre állatot kiengedni, etetni, sétáltatni vagy oda szoktatni nem szabad.  
4
A kizárólagos tulajdonú és használatú ingatlanrészekben (lakás, kert) fokozott mozgást nem  
igénylő (szobaállat) állat tartható. Ennek is feltétele, hogy a tartással kapcsolatos hang-, szak-  
és higiénés követelményeket az állat gazdája betartsa, ezekkel összefüggésben mások  
nyugalmát s a kulturált lakhatást ne zavarja.  
Emberre veszélyes hüllő és ízeltlábú, melegvérű ragadozó, valamint óriáspapagáj a  
lakóingatlan területén – még a lakásokban sem – nem tartható!  
Egyéb madárfaj tartásával kapcsolatos követelmény és feltétel, hogy más lakások erkélyét,  
ablakpárkányát és a közös használatú ingatlanrészeket ne szennyezze.  
Az itt leírtakon túlmenően az állattartással kapcsolatos hatósági, önkormányzati rendeleteket  
az állat gazdájának be kell tartania. A felsőbb szintű előírások megszegése esetén a közös  
képviselő jogosult – és köteles – az illetékes szabálysértési hatóságnál eljárni.  
V.  
Egyéb feltételek, szabályok  
1
. E házirend a társasház mindenkori szervezeti- és működési szabályzatának mellékletét  
képezi. E szabályzat megalkotásáig a házirendet – erre vonatkozó közgyűlési határozat  
alapján – önálló szabályzatként kell kezelni.  
2
.
A házirend betartása – ugyancsak közgyűlési határozat alapján – a társasház  
valamennyi tulajdonosára nézve kötelező.  
Az ebben lévő kötelezettségek, feladatok betartásának ellenőrzése egyrészt a tulajdonostársak,  
másrészt a közös képviselő joga és feladata. Az abban foglaltak megszegése esetén – az  
érintettel szemben a közös képviselő – írásbeli felszólítás formájában – intézkedni köteles.  
Ennek eredménytelensége esetén a további eljárás tekintetében a közös képviselő javaslata  
alapján a közgyűlés határoz.  
Gyerekek házirendet sértő magatartásáért, az általuk okozott kárért azok eltartója felel.  
3
.
Az a tulajdonostárs, aki a társasházban lévő lakását bérbe adja, köteles e házirendet a  
bérlőjével megismertetni és annak betartását írásban elfogadtatni, a betartás tényét pedig  
rendszeresen és fokozottan ellenőrizni.  
A bérbeadó tulajdonostárs felel bérlőjének e szabályzattal kapcsolatos magatartásáért.  
Esetleges károkozás kapcsán teljes körű anyagi felelőséggel tartozik a társasház irányában.  
4
.
Bérbeadás esetén a bérbeadó tulajdonostárs e tényről, a vonatkozó szerződés  
megkötésével egy időben, a közös képviselőt írásban tájékoztatni köteles, közölve ebben a  
bérlő (és használó) főbb személyi adatait, a bérlet kezdetét és megállapodás szerinti  
időtartamát, a közös költség viselését érintő megállapodást s e házirend bérlő által történt  
elfogadtatásának igazolását.  
5
5
1
.
E házirend az Alapító 2006. szeptember 18. napján kelt határozatával 2006. szeptember  
8. napján lépett hatályba. Érvényessége a visszavonásig, ill. módosításáig áll fenn.  
Változtatása kizárólag közgyűlési határozattal lehetséges.  
Budapest, 2008. április 8.